Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

Zapisnik 5. skupščine ZDHS

Datum: 24.9.2017
Začetek: 10.00
Kraj: Vransko

Zapisnikar: Nejc Pačnik
Delovni predsednik: Primož Zvir
Overovitelj zapisnika: Robert Goličnik

Prisotni: Jernej Brilej (predsednik), Primož Zvir (podpredsednik), Nejc Pačnik, Robert Goličnik, Zoran Zorko, Franci Kolar, Andrej Gropajc, Manuel Šavron, Simon Plemenitaš, Janez Lekše, Toni Sotošek, Primož Štajnar, Boštjan Povše

Opravičili izostanek: Klemen Rošer, Aleksander Mrvič, Goti Ferme, Siniša Čeh

Na skupščini je bilo prisotnih 13 članov, od tega ima volilno pravico 12 članov.
Klemen Rošer, Aleksander Mrvič in Gotard Ferme so s pisno izjavo svojo glasovalno pravico zaradi odsotnosti podelili predsedniku Jerneju Brileju.

Potrjevanje dnevnega reda: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

DNEVNI RED:

1. POZDRAV PREDSEDNIKA
2. POROČILO PREDSEDNIKA ZDHS IN PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA O DELU V LETU 2016/2017
3. FINANČNO POROČILO ZDHS ZA 2016/2017
4. ČLANARINA ZA LETO 2018
5. PRIDOBIVANJE ČLANOV IN PODPORA DRUGIM TEKMOVANJEM V SLOVENIJI (ustanovitev delovne skupine)
6. UREJANJE TRGA ZASEBNIKOV
7. PODELJEVANJE LICENC ZA POUČEVNAJE DIATONIČNE HARMONIKE
8. DRŽAVNO TEKMOVANJE CYRILLA DEMIANA 2018, REGIJSKA TEKMOVANJA, AVSENIKOVO IN SLAKOVO TEKMOVANJE
9. VOLITVE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, TAJNIKA IN BLAGAJNIKA
10. VOLITVE NOVIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA, STROKOVNEGA SVETA
11. NOTOGRAFIJA IN IZDAJANJE UČNIH GRADIV
12. SPREMEMBA STATUTA ZDHS
13. RAZNO

1. POZDRAV PREDSEDNIKA
Predsednik ZDHS g. Jernej Brilej je najprej pozdravil vse prisotne člane.

Sklep: Po pregledu prisotnosti, ugotavljanju sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda je predsednik članom zaželel konstruktivno skupščino in predlagal, da preidemo na 2. točko dnevnega reda.

2. POROČILO PREDSEDNIKA ZDHS IN PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA
Predsednik ZDHS g, Jernej Brilej je podal poročilo o delovanju zveze v letu 2016/2017.
Predsednik Strokovnega sveta g. Franci Kolar je podal poročilo o delu Strokovnega sveta v letu 2016/2017.

Sklep: Člani potrdijo poročilo g. Brileja in g. Kolarja, ter se strinjajo, da bo na spletni strani ZDHS objavljen predlog zveze: UREDITEV DEJAVNOSTI POUČEVANJA IN IZDELOVANJA SLOVENSKEGA NACIONALNEGA INSTRUMENTA DIATONIČNE HARMONIKE, ki je bil podan v Državni zbor

3. FINANČNO POROČILO ZDHS 2016/2017
Predsednik je podal finančno poročilo zveze za leto 2016/2017.

Sklep: Člani potrdijo finančno poročilo. Delo zveze je bilo transparentno in v skladu s statutom o delovanju ZDHS.

4. ČLANARINA 2018
Sklep: Člani potrdijo enako višino članarine za leto 2018.

5. PRIDOBIVANJE ČLANOV IN PODPORA DRUGIM TEKMOVANJEM
Potekala je diskusija med člani o pridobivanju novih članov in povezovanju ter pomoči tekmovanjem po Sloveniji.

Sklep: Po diskusiji se v delovno skupino za povezovanje med tekmovanji, pridobivanje novih članov in pomoč ostalim tekmovanjem po Sloveniji potrdi člane:
Jernej Brilej, Nejc Pačnik, Janez Fabijan in Primož Zvir.

6. UREJANJE TRGA ZASEBNIKOV
Sklep: Po diskusiji so se člani strinjali, da bodo predsedniku ZDHS predali spisek ljudi, ki harmoniko poučujejo na črno ta pa jih bo pisno obvestil o nepravilnostih ter jih bo pozval k ureditvi razmer in pridružitvi ZDHS.

7. PODELJEVANJE LICENC ZA POUČEVANJE DIATONIČNE HARMONIKE
Prisotni so podali svoje predloge in ideje o podeljevanju certifikatov oz. licenc za poučevanje diatonične harmonike. Ustvari se delovna skupina.
Sklep: Člani so se strinjali, da se v delovno skupino potrdi člana:
Klemen Rošer in Zoran Zorko
Pripravila bosta predloge za podeljevanje certifikatov in jih poslal na vpogled članom Strokovnega sveta.

8. DRŽAVNO TEKMOVANJE CYRILLA DEMIANA 2018, REGIJSKA TEKMOVANJA, AVSENIKOVO IN SLAKOVO TEKMOVANJE
Potekala je diskusija o terminih in organizatorjih regijskih tekmovanj in državnega tekmovanja. Predsednik je predstavil tudi možnost sodelovanja in organizacijo Avsenikovega in Slakovega tekmovanja. Oblikovala se bodo enotna priznanja za regijska in državno tekmovanje.

Sklep: Člani potrdijo organizatorje in datum Regijskih tekmovanj 17.-18. in 24.-25. februar, prijave se bodo zbirale do 31.1.2018 zaradi lažje organizacije.
Člani potrdijo datum državnega tekmovanje Cyrilla Demiana, ki bo 4.-6. maj v termah Olimia.
Člani potrdijo objavo označenih regij in razpisa za Regijska tekmovanja na spletni strani ZDHS.
Potrdi se, da se bo predsednik ZDHS poizkusil dogovoriti vse za izvedbo Avsenikovega in Slakovega tekmovanja.
Člani potrdijo predlog razpisa za nove skladbe, višino kotizacije in nagrade.

9. VOLITVE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA ODBORA, TAJNIKA IN BLAGAJNIKA
Sklep: Člani potrdijo Pačnik Nejca za tajnika in blagajnika
Člani potrdijo Pačnik Nejca in Plemenitaš Simona za nova člana Nadzornega sveta.

10. VOLITVE NOVIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA
Sklep: Člani potrdijo Goličnik Roberta, Povše Boštjana in Štajnar Primoža za nove člane Upravnega odbora.
Člani se soglasno strinjajo, da Strokovni svet ostane nespremenjen.

11. NOTOGRAFIJA IN IZDAJANJE UČNIH GRADIV
Sklep: Člani potrdijo, da je potrebno v literaturah ZDHS izdati avtorske skladbe članov in vse obvezne skladbe, ki so bile do sedaj uporabljene na državnem tekmovanju Cyrilla Demiana.

12. SPREMEMBA STATUTA ZDHS
Potekala je diskusija med člani.

Sklep: Člani potrdijo spremembo statuta ZDHS, ki bo bolj naklonjena zasebnim učiteljem diatonične harmonike.

13. RAZNO
Sklep: Pod točko razno so se člani strinjali, da je potrebno prestaviti naslov ZDHS.
Člani so potrdili odbor za medijsko obveščanje:
Zoran Zorko, Aleksander Mrvič, Nejc Pačnik

SEJA JE BILA ZAKLJUČENA OB 12.30
Predsednik: Jernej Brilej
Zapisnikar: Nejc Pačnik

Povezava do zapisnika.

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.