Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

ZAPISNIK 6. SKUPŠČINE ZDHS

Datum: 22.4.2018
Začetek: 9.00
Kraj: Vransko

Zapisnikar: Nejc Pačnik
Delovni predsednik: Primož Zvir
Overovitelj zapisnika: Rok Sitar

Prisotni: Jernej Brilej, Primož Zvir, Nejc Pačnik, Klemen Rošer, Rok Sitar, Janez Fabijan, Franci Kolar, Robert Goličnik, Zoran Zorko, Janez Lekše, Primož Štajnar,

Opravičili izostanek: Aleksander Mrvič, Gotard Ferme, Toni Sotošek, Boštjan Povše, Simon Plemenitaš

Na skupščini je bilo prisotnih 11 članov, od tega ima volilno pravico 8 članov.

5 članov je zaradi svoje odsotnosti s pisno izjavo podelilo svojo glasovalno pravico članom ZDHS.

Aleksander Mrvič in Simon Plemenitaš sta s pisno izjavo svojo glasovalno pravico zaradi odsotnosti podelila Nejcu Pačniku.

Toni Sotošek je s pisno izjavo svojo glasovalno pravico zaradi odsotnosti podelil Janezu Lekšetu.

Boštjan Povše in Gotard Ferme sta s pisno izjavo svojo glasovalno pravico zaradi odsotnosti podelila Jerneju Brileju.

Potrjevanje dnevnega reda: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

DNEVNI RED: 

  1. POZDRAV PREDSEDNIKA
  2. POROČILO PREDSEDNIKA ZDHS IN PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA O DELU V LETU 2017
  3. FINANČNO POROČILO ZDHS ZA 2017
  4. VOLITVE PREDSEDNIKA ZDHS
  5. VOLITVE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, UPRAVNEGA ODBORA, STROKOVNEGA SVETA
  6. ČLANARINA 2018
  7. DRŽAVNO TEKMOVANJE CIRILA DEMIANA 2018

RAZNO        

1. POZDRAV PREDSEDNIKA

Predsednik ZDHS g. Jernej Brilej je najprej pozdravil vse prisotne člane.

Po pregledu prisotnosti, ugotavljanju sklepčnosti je predsednik podal predlog dnevnega reda, zapisnikarja v obravnavo.

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina sprejme predlagan dnevni red, zapisnikarja in dan na glasovanje.

Za sklep 1 in 2 so glasovali vsi prisotni ustanovitelji soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 1: Člani so potrdili predlagani dnevni red skupščine.

Sklep 2: Za zapisnikarja je kongres izvolil Nejca Pačnika. 

2. POROČILO PREDSEDNIKA ZDHS IN PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA

Predsednik ZDHS g, Jernej Brilej je podal poročilo o delovanju zveze v letu 2017.

Predsednik Strokovnega sveta g. Franci Kolar je podal poročilo o delu Strokovnega sveta v letu 2017.

3. FINANČNO POROČILO ZDHS 2017

Blagajnik g. Nejc Pačnik je podal finančno poročilo zveze za leto 2017.

Sklep 3: Člani potrdijo finančno poročilo. Delo zveze je bilo transparentno in v skladu s statutom o delovanju ZDHS. Člani se strinjajo, da se dolžnikom pošlje opomine in jih s tem opozorijo.

4. VOLITVE PREDSEDNIKA ZDHS

Kandidat za predsednika g. Klemen Rošer je predstavil program za vodenje ZDHS vsem prisotnim članom. Izpostavil je ključne točke, ki so pomembne, da bo ZDHS dosegla vse zadane cilje.

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina izvoli za novega predsednika ZDHS, g. Klemna Rošerja, in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani, soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 4: Člani so izvolili Klemna Rošerja za novega predsednika Zveze diatonične harmonike Slovenije.

5. VOLITVE NADZORNEGA SVETA, UPRAVNEGA ODBORA IN STROKOVNEGA SVETA

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina izvoli za podpredsednika ZDHS, g. Nejca Pačnika, in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani, soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 5: Člani so izvolili Nejca Pačnika za novega podpredsednika Zveze diatonične harmonike Slovenije.

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina izvoli člane Nadzornega sveta: Nejc Pačnik - predsednik, Zoran Zorko – član in Simon Plemenitaš – član,  in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi člani, soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 6: Člani so izvolili Nadzorni svet v sestavi: Nejc Pačnik – predsednik, Zoran Zorko – član, Simon Plemenitaš – član 

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina izvoli člane Upravnega odbora: Klemen Rošer, Robert Goličnik, Jernej Brilej, Primož Zvir, Janez Lekše, Boštjan Povše, Primož Štajnar in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi člani, soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 7: Člani so izvolili Upravni odbor v sestavi: Klemen Rošer (predsednik), Robert Goličnik, Jernej Brilej, Primož Zvir, Janez Lekše, Boštjan Povše, Primož Štajnar.

Podan je bil predlog sklepa, da skupščina izvoli člane Strokovnega sveta: Franci Kolar (predsednik), Janez Fabijan, Toni Sotošek, Rok Sitar, Primož Zvir  in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi člani, soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 7: Člani so izvolili Strokovni svet v sestavi: Franci Kolar (predsednik), Janez Fabijan, Toni Sotošek, Rok Sitar, Primož Zvir.

6. ČLANARINA 2018

Po razpravi je bil podan predlog sklepa, da višina članarine ostane nespremenjena in dan na glasovanje.

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni ustanovitelji soglasno ZA, nihče proti, nihče vzdržan.

Sklep 8: Člani so potrdili višino članarine za leto 2019.

7. DRŽAVNO TEKMOVANJE CIRILLA DEMIANA 2018

Potekala je diskusija o organizaciji državnega tekmovanja, članih komisije in višini honorarja.

Sklep 9: Člani so potrdili, da se vsa navodila posredujejo po mailu.

8. RAZNO 

Sklep 9: Pod točko razno so se člani strinjali, da je potrebno prestaviti naslov ZDHS

-          izdaja novičnika z informacijami o članih ZDHS, vsake 3 mesece
-          oblikovanju poenotenega priznanja z logotipom ZDHS in šole za učence ob koncu šolskega leta
-          izdaja skupnega CD – ja članov
-          priprava predlogov za certifikate

SEJA JE BILA ZAKLJUČENA OB 13.00

Delovni Predsednik: Primož Zvir

Zapisnikar: Nejc Pačnik

Overovitelj: Rok Sitar

 

 

 

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.