Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

STATUT

Na podlagi ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011), je ustanovni zbor Zveze diatonične harmonike Slovenije, dne 05. 01. 2014 sprejel akt o ustanovitvi in statut Zveze diatonične harmonike Slovenije,

(v nadaljevanju ZDHS)


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Opredelitev

ZDHS je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga skladno s 16. členom ZDru-1 ustanovita Glasbeno društvo Melodija, Golobinjek pri Planini 4, 3225 Planina pri Sevnici, mat. št. 1812670, d.š. 23849061 in Društvo harmonikarski orkester Primoža Zvira, Šentjanž 25, 3332 Rečica ob Savinji, mat. Št. 2308037000, d.š. 57944717, z namenom povezovanja in uresničevanja skupnih ciljev harmonikarskih društev in klubov, registriranih mentorjev in učiteljev harmonike v javnih in zasebnih glasbenih šolah ter glasbenih zavodih, dobaviteljev, zastopnikov in proizvajalcev harmonik ter druge glasbene opreme, ansamblov, drugih društev, ki se ukvarjajo ali organizirajo kulturno turistične prireditve, kakor tudi druge zainteresirane strokovne glasbene javnosti in posameznikov, simpatizerjev, podpornikov in ljubiteljev glasbe.

2. člen
Ime in sedež

Ime zveze: Zveza diatonične harmonike Slovenije.   

Sedež: Žalec

Poslovni naslov sedeža zveze: Mestni trg 4, 3310 Žalec

ZDHS  je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen
Odgovornost

ZDHS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Za zakonito poslovanje odgovarjata ZDHS  in predsednik ZDHS. Za obveznosti ZDHS odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje ZDHS ali s preusmeritviji poslovanja zavestno preprečile povečanje premoženja s katerm bi ZDHS lahko poravnala obveznosti do tretjih oseb. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja ZDHS, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

Za obveznosti ZDHS v primerih prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanjem odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist do višine pridobljene premoženjske koristi.

4.člen
Simboli in oznake

Simbol ZDHS je lik diatonične harmonike. Navedeno je tudi polno ime Zveze diatonične harmonike Slovenije in logo ZDHS.   

Takšen je tudi žig.

 

2. NAMEN IN CILJI ZDHS

5. člen
Namen delovanja

Namen delovanja ZDHS je, da kot najvišja oblika povezovanja članov omenjenih v 1. členu tega Statuta uresničuje skupne in posebne interese članov na področju priprave zakonodaje, curriculuma, igranja, poučevanja na diatonično harmoniko in priprav za tekmovanja glasbenikov na diatoničnih harmonikah v RS ter izven meja države. Glavni namen je izobraževanje mentorjev diatonične harmonike, sodelovanje pri spremembah zakonodaje s tega področja, vzpostavitev programa za diatonično harmoniko na srednjih glasbenih šolah, povezovanje dobrih praks zasebnih glasbenih centrov v razvoj didaktičnih pristopov, neprofitno izdajanje in zalaganje potrebnih strokovnih gradiv in notografije, priprava in izvedba državnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko, mednarodno povezovanje s tujimi Zvezami ter promocija glasbe in skrb za stalni razvoj inštrumenta.    

6. člen
Cilji delovanja ZDHS

Cilj ZDHS je skladno z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami doseči:

Glavni cilji:

- Ustvarjati kakovostni strokovni kader učiteljev in mentorjev diatonične harmonike.

- Soustvariti pogoje za program srednje glasbene šole za diatonično harmoniko v RS.

- Iskanje možnosti za odprtje enega oddelka Konservatorija za diatonično harmoniko v RS.

- Izdajanje učbenikov in drugega notnega materiala za potrebe učenja diatonične harmonike.

- Posebna skrb za pisanje in izdajanje novih originalnih skladb za diatonično harmoniko (solo, komorne skupine, solistično z orkestrom…).

- Glasbeno opismenjevanje njenih članov, posebej mentorjev.

Dodatni cilji:

- Povezati učitelje in mentorje diatonične harmonike v zasebnih in javnih glasbenih šolah, povezati društva in proizvajalce harmonik v ZDHS.

- Prizadevanje za visoko strokovno raven dela ZDHS.

- Seznanjanje članov in slovenske javnosti o problemih in napredku na področju delovanja ZDHS.

 - Organizacija izobraževanja in usposabljanja mentorjev in učiteljev.

- Strokovni nadzor nad organizacijo tekmovanj v igranju na diatonično harmoniko na ravni ZDHS (strokovne žirije, obvezni program in kriteriji).

- Organizacija tekmovanja na nivoju države (državno prvenstvo).

- Vzpodbujanje glasbenih nastopov vseh vrst (koncerti, tekmovanja, srečanja).

- Glasbena izobraževanja in seminarji ter ekskurzije

- Vzpodbujanje za ustanavljanje novih društev in pomoč pri registraciji.

- Oblikovanje strokovnih skupin in delovnih skupin (strokovne komisije, strokovni svet).

- Povezovanje s tujimi harmonikarskimi zvezami in organizacijami.

- Popularizacija inštrumenta in umestitev med enakovredne druge inštrumente.

- Obveščanje zainteresirane javnosti o delovanju in uspehih ZDHS.

- Izdajanje harmonikarskega glasila.

- Vzpostavitev pogojev za odprtje muzejske zbirke za diatonično harmoniko.

- Organizacija glasbenega festivala, sejma.

- certificira člane za področje poučevanja in izdelovanja diatonične harmonike.

- podeljuje nagrade za življensko delo in nagrade za druge pomembne dosežke, ki so pripomogli k razvoju in popularnosti diatonične harmonike.

- organizacija in so-organizacija harmonikarskih tekmovanj po Sloveniji.

- analiziranje trga poučevanja in izdelovanja harmonik.

-    opozarjanje na nepravilnosti, v primeru pažnje kršitve zakonodaje tudi izvedba prijave na pristojni inšpektorat.

3. DEJAVNOST IN NALOGE ZDHS

7. člen
Osnovne naloge in obveznosti

ZDHS v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:

 1. ZDHS združuje vse pravne in tudi zainteresirane fizične osebe navedene v 1. členu tega Statuta in zainteresirano drugo strokovno javnost, jih povezuje, usklajuje in varuje skupne interese in delo svojih članov.
 2. ZHDS se povezuje s harmonikarskimi Zvezami v Evropi in svetu.
 3. ZDHS skrbi za usklajen razvoj poučevanja in igranja harmonik ter harmonikarskih tekmovanj ter določa potrebne kriterije.
 4. ZDHS nudi strokovno podporo za delo svojim članov in izdeluje ustrezne strokovno-tehnične usmeritve in organizacijska navodila.
 5. ZDHS nudi strokovno-tehnično pomoč in organizacijska navodila članom.
 6. ZDHS po potrebi sodeluje s pristojnim ministrom pri pripravi predpisov in zakonodaje, ki bi se navezovali na razvoj oz. poučevanje harmonike (curriculum).
 7. ZDHS pripravlja strokovne podlage in merila za ocenjevanje harmonikarskih tekmovanj.
 8. ZDHS organizira izobraževanje svojih članov.
 9. ZDHS pospešuje delo članov, organizira strokovne ekskurzije, delovna srečanja in delavnice.

10. ZDHS lahko soorganizira glasbeni sejem, kongres, simpozij, domača in mednarodna tekmovanja, državno prvenstvo in svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko.   

11. ZDHS spremlja razvoj poučevanja diatonične harmonike in pri tem intenzivno sodeluje. Na svoji spletni strani sme objaviti imena mentorjev in učiteljev diatonične harmonike, ki so člani ZDHS.

12. ZDHS spremlja zakonitost delovanja zasebnih glasbenih centrov, zasebnih glasbenih šol in s.p.-jev, opozarja in priporoča ustrezne ukrepe, skladno z zakonodajo. 

13. ZDHS vodi predpisane evidence na področju harmonikarske zveze in njenih članov.

14. ZDHS organizira državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko in na njem tudi aktivno sodeluje. Pri organizaciji se nasloni na že obstoječe dobre prakse iz dosedanjih izvedenih tekmovanj.

15. ZDHS izvaja založniško in izdajateljsko dejavnost za potrebe poučevanja in izobraževanja. Izdaja tudi druge priložnostne tiskovine ob posameznih dogodkih.

16. ZDHS organizira muzejsko in arhivsko dejavnost ter raziskave s tega področja.

17. ZDHS predlaga in podeljuje harmonikarska odlikovanja in priznanja, ki jih podeljuje ZDHS.

 

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

8. člen
Člani zveze ZDHS

1.) Člani ZDHS lahko postanejo učitelji harmonike, drugi glasbeni pedagogi, mentorji za poučevanje diatonične harmonike, če poučujejo po strokovnih navodilih ZDHS in so registrirani v skladu s predpisi in zakonodajo, kot samostojni podjetniki ali zasebni zavodi. Učitelji harmonik v javnih glasbenih šolah, harmonikarska in druga društva (praviloma s področja delovanja ali organizacije kulturnih in turističnih dogodkov), ki so ustanovljena in delujejo v skladu z Zakonom o društvih, ansambli, zainteresirana strokovna javnost, posamezniki – simpatizerji glasbe, podporniki, izdelovalci harmonik, dobavitelji in zastopniki harmonik in druge glasbene opreme. Člani se zavežejo k plačevanju članarine. Članarino ZDHS plačajo v višini, kot jo določi Upravni odbor ZDHS. Za sprejem v članstvo je treba vložiti zahtevo za sprejem in predložiti dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev. O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor (UO) ZDHS najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

Simpatizerji zveze

2.)  Simpatizerji zveze

Simpatizerji zveze so enakovredni člani ZDHS in plačujejo članarino, ki je manjša od članske, so obveščeni o dogajanju, ki zadeva Zvezo, nimajo pa volilne pravice. Obveščeni so o vseh dejavnostih ZDHS, povabljeni so v razpravo, vsebinsko lahko sodelujejo tudi na skupščini ZDHS, nimajo pa volilne pravice, ne morejo biti voljeni ali izvoljeni v organe ZDHS.

 

Častni člani ZDHS

3.) Častni člani ZDHS

Mandat častnega člana ZDHS je trajen. Naziv častnega člana pridobi oseba za življenjsko delo, za posebne zasluge ali za druge izredno odmevne aktivnosti. Predlogi za častnega člana ZDHS se obravnavajo na seji Upravnega odbora, predlog pa z  večino prisotnih članov z volilno pravico praviloma potrdi skupščina ZDHS. Častni član ne plačuje članarine in nima volilne pravice. 

 

Prenehanje članstva v ZDHS

4.) Prenehanje članstva:

- s prostovoljnim izstopom

-  z izključitvijo

- s smrtjo

- s črtanjem

Član prostovoljno izstopi iz zveze, če Upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu. O izključitvi člana odloča nadzorni svet s sklepom, o črtanju pa odloča Upravni odbor.

 

Višina članarine v ZDHS

5.) O višini članarine po predlogu vsakokratnega predsednika ZDHS odloča Upravni odbor, potrjuje se pa na Skupščini ZDHS z  večino prisotnih članov z volilno pravico. Članarina je različna glede na članstvo in se deli:

1. Članarina za društva, klube in druge pravne osebe (d.o.o.).

2. Članarina za s.p.

3. Članarina za simpatizerje in podpornike ZDHS (fizične osebe).

4. Članarina za simpatizerje ZDHS mladi (do 15 let skladno z zakonom in pooblastilom).

5. Članarina za častne člane ( brez plačila članarine).

 

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANIC ZDHS

 

9. člen

Pravice članov so:

 1. Sodelovati pri pripravi predlogov, smernic in izhodišč, sodelovati v vsebinski razpravi v fazi nastajanja odločitev.
 2. Soodločati o vseh vprašanjih v zvezi z delovanjem ZDHS.
 3. Voliti in biti izvoljen v organe ZDHS, ne velja za člane simpatizerje, podpornike in častne člane.

Dolžnosti članic so:

 1. Uresničevati sprejete odločitve Upravnega odbora, Skupščine (letnega kongresa) ter vseh drugih organov ZDHS.
 2. Redno plačevati članarino.
 3. Tekoče obveščati ZDHS o stanju članstva ter pobudah in izzivih.
 4. ZDHS posredovati podatke, ki so potrebni za vodenje evidenc v skladu s Statutom in programom ZDHS za potrebe ZDHS.

Če člani ne izpolnjujejo več pogojev, kot to določa ta Statut, jih Upravni odbor ZDHS po predhodnem pozivu lahko črta iz članstva.

 

6. NAČIN UPRAVLJANJA ZDHS

10. člen
Organi upravljanja ZDHS

 (1) Organi upravljanja ZDHS so:

1. Skupščina (zbor)

2. Upravni odbor (7 članski UO, predsednik ZDHS in predstavniki 6-ih slovenskih regij).

3. Nadzorni svet (3 članski, podpredsednik ZDHS, ki je praviloma predsednik NS in še dva člana).

4. Strokovni svet (5 članski, predsednika praviloma predlaga predsednik ZDHS).

(2) Funkcionarji ZDHS so:

1. Predsednik ZDHS.

2. Podpredsednik ZDHS.

3. Tajnik ZDHS.

4. Blagajnik ZDHS.

(3) Mandat članov organov ZDHS in mandat funkcionarjev v Upravnem odboru in Nadzornem svetu je štiri leta, če ni s tem Statutom drugače določeno. Predsednik ZDHS in predsednik Nadzornega sveta, praviloma lahko funkcije opravljata več mandatov, razen, če skupščina ZDHS ne odloči drugače.

(4) V primeru prenehanja članstva v organih ZDHS, oziroma prenehanja funkcije funkcionarjev zaradi odstopa, razrešitve ali smrti, sprejme Upravni odbor ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

(5) Volitve kandidatov za člane organov so praviloma javne, za predsednika in podpredsednika ZDHS pa so praviloma tajne.

(6) Po dogovoru s skupščino lahko podpredsednik opravlja naloge tajnika in blagajnika.

 

7. SKUPŠČINA

11. člen
Skupščina ZDHS

(1) Skupščina ZDHS je najvišji organ ZDHS za volitve, programske usmeritve in manifestacijo. Praviloma se sestaja enkrat letno. Vsakokratni sklic Skupščine se mora najaviti najmanj 2 tedna pred datumom sklica Skupščine s pomočjo e-pošte in objave na uradni spletni strani ZDHS. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot 2/3 članov ZDHS z volilno pravico. O sklepih odloča z  večino glasov prisotnih članov z volilno pravico. V kolikor zakoniti zastopnik pravnega subjekta, ki se udeležuje volitev (zakoniti zastopnik društva, kluba, družbe, s.p.-ja), ni tudi sam zakoniti zastopnik prijavljenega pravnega subjekta, mora pred začetkom skupščine predložiti pisno potrdilo o zastopanju. Skupščina po predlogu predsednika ZDHS potrdi zapisnikarja in in delovnega predsednika. Zapisnik je veljaven, ko ga podpišejo delovni predsednik Skupščine, zapisnikar in en overovitelj zapisnika, ki se določi na vsakokratni Skupščini.       

(2) Skupščina se lahko skliče in izvede tudi korespondenčno, če temu načinu ne nasprotuje vsaj tretjina članov. Korespondenčna seja skupščine lahko poteka z elektronsko in navadno pošto oz. z uporabo drugih sredstev telekomunikacijske tehnologije. Pri korespondenčni seji je upravni odbor dolžan poskrbeti za ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotavlja identiteta članov in preprečujejo morebitne zlorabe. Sicer se za sklic in izvedbo ter za odločanje na korespondenčni skupščini smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

Skupščina se lahko vedno skliče korespondenčno za odločanje o imenovanju nadomestnega člana upravnega odbora. V tem primeru mora korespondenčna seja biti opravljena v največ 2 tednih od sklica. Za veljaven sklep mora glasovati 30 % članov.

(3) Skupščina ZDHS:

 1. Sprejme Poslovnik o svojem delu.
 2. Obravnava in sprejema poročilo Upravnega odbora o izvajanju programskih usmeritev ZDHS.
 3. Določa in potrjuje višino članarine v ZDHS.
 4. Sprejema in potrjuje finančni načrt ZDHS.
 5. Sprejema in potrjuje finančno poročilo in zaključni račun.
 6. Sprejema programske usmeritve ZDHS.
 7. Izvoli predsednika in namestnika ZDHS.
 8. Izvoli in  potrdi člane Upravnega odbora ZDHS.
 9. Izvoli in potrdi člane Nadzornega sveta ZDHS.

 

12. člen
Sestava Skupščine

(1) Skupščino sestavljajo vsi člani ZDHS, volilno pravico po en glas pa imajo zakoniti zastopniki skladno s tem Statutom oziroma delegati s pooblastilom. Organi ZDHS nimajo glasovalne pravice, smiselno enako nimata glasovalne pravice funkcionarja ZDHS (predsednik in podpredsednik), lahko pa glasujeta kot zakonita predstavnika, če zastopata eno izmed članic ZDHS, skladno s tem Statutom.

(2) Na Kongresu sodelujejo kot delegati brez pravice glasovanja:

 1. Člani Upravnega odbora, če nastopajo v vlogi in za ime UO.
 2. Člani Nadzornega odbora, če nastopajo v vlogi in za ime NS.

 

UPRAVNI ODBOR

13. člen

UPRAVNI ODBOR

 (1) Upravni odbor je operativno-izvršilni organ ZDHS, ki vsebinsko vodi delo ZDHS in ima štiriletni mandat. Delo Upravnega odbora vodi predsednik ZDHS. Kadar je predsednik ZDHS odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik ZDHS.

(2) Seje sklicuje predsednik ZDHS po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega sveta, najmanj enkrat na vsako četrtletje koledarskega leta.

(3) Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.

(4) Vsako glasovanje na UO je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim odločanjem ne sklene drugače.

(5) Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga: predsednik ZDHS in šest članov ZDHS, ki prihajajo iz šestih slovenskih pokrajin s sedežem: Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Maribor, Murska sobota (tu velja upoštevati zgodovinske meje, ki so enake šestim škofijskim regijam v RS).

(6) Član Upravnega odbora, ki predstavlja posamezno regijo, je tudi predsednik Sveta regije, na katerega se lahko obračajo člani regije od koder prihaja.

14. člen
Naloge upravnega odbora (UO)

(1) Upravni odbor skrbi za izvajanje, izpolnitev in uveljavljanje programskih usmeritev Skupščine, letnih programov ter finančnih načrtov ZDHS. Za svoje delo je odgovoren Skupščini.

(2) Upravni odbor:

 1. Pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta oziroma novega Statuta.
 2. Pripravlja predloge splošnih aktov.
 3. Pripravlja predlog strategije delovanja ZDHS.
 4. Uresničuje izvajanje sprejetih programov, skladno s sklepi Skupščine ZDHS.
 5. Pripravlja predlog finančno ovrednotenih letnih in petletnih programov dela ZDHS ter spremlja njihovo izvajanje.
 6. Podeljuje potrdila o strokovni usposobljenosti nosilcev pedagoške dejavnosti poučevanja na diatonično harmoniko v zasebnih glasbenih šolah in glasbenih centrih, skladno s sprejetimi strokovnimi smernicami ZDHS ter skrbi, da imajo člani ZDHS dejavnost registrirano in jo tudi izvajajo v skladu z zakonom.
 7. Pripravlja gradivo za zasedanje Skupščine, pripravlja poročila o svojem delu.
 8. Obravnava letno poročilo in revizijsko poročilo.
 9. Obravnava poročilo Nadzornega sveta o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem in vodenjem ZDHS.

10. Spremlja dejavnost članov ZDHS na vseh področjih njihovega delovanja.

11. Sklicuje zasedanje Skupščine.

12. Razvija in spodbuja mednarodno povezovanje z drugimi harmonikarskimi zvezami in imenuje člane v Nacionalni komite Slovenije in selekcijo ter imenuje člane mednarodnih komisij.

13. Imenuje člane strokovnih komisij, katerih tekmovanja so pod okriljem ZDHS.  

14. Določa temeljno uredniško politiko ter imenuje uredništvo, odgovornega urednika in časopisno-založniški svet.

15. Organizira arhivsko in muzejsko dejavnost za področje harmonike.

16. Podeljuje priznanja in odlikovanja ZDHS posameznikom in društvom ter posameznikom, ki niso člani Zveze ali društev, a imajo zasluge za napredek harmonike.

17. Odloča o pritožbah zoper odločitve organov in rešuje konflikte znotraj Zveze. Po potrebi imenuje disciplinsko komisijo.

 

NADZORNI SVET

15. člen
Sestava Nadzornega sveta (NS)

(1) Nadzorni svet ima 3 člane, od katerih je eden predsednik Nadzornega sveta. Predsednika NS je praviloma podpredsednik ZDHS. Nadzorni svet imenuje in potrdi Skupščina ZDHS. Posamezni član NS hkrati ne more biti tudi član UO ZDHS.

16. člen
Naloge Nadzornega sveta (NS)

(2) Nadzorni svet spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje ZDHS in izvajanje sklepov Skupščine. Skupščini praviloma poroča en-krat letno.

(3.) Nadzorni svet se pogaja in določa višino stroška dela za vodenje ZDHS. NS potrjuje tudi vse ostale honorarje in denarne nagrade za izvedena dela in naloge, v kolikor se honorirajo ali drugače denarno nagrajujejo.

(4.) Nadzorni svet sklicuje seje NS, predlaga dnevni red, seje praviloma vodi predsednik NS. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica njegovih članov, sklepa pa z večino glasov vseh članov.

(5.) V vlogi nadzornika zakonitosti poslovanja ZDHS opravlja naslednje naloge:

 1. Redno spremlja finančno in materialno poslovanje ZDHS.
 2. Spremlja izvajanje sklepov  Skupščine.
 3. Pregleda letno poročilo ZDHS pred obravnavanjem na Skupščini.
 4. Opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZDHS in ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno, in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti ZDHS.
 5. Spremlja delo in honoriranje komisij na tekmovanjih pod okriljem ZDHS.
 6. Odloča o izključitvi iz Zveze. V kolikor član, kljub opominu, ni plačal članarine, se ga lahko izključi iz ZDHS.
 7. Obravnava pripombe ali ugovore na finančno poslovanje ZDHS.
 8. Prisostvuje in vsebinsko sodeluje na sejah Upravnega odbora.
 9. NS o svojem delu in ugotovitvah poroča Skupščini ZDHS, ki ji je direktno odgovoren.
 10. Nadzira delo izvoljenih organov ZDHS.

11. Skupščini lahko predlaga razrešnico Upravnega odbora.

 

STROKOVNI SVET

17. člen
Sestava strokovnega sveta (SS)

(1) Strokovni svet je  5 članski. Predsednika SS predlaga predsednik ZDHS, potrdi ga pa UO ZDHS z večino prisotnih članov.

(2) Preostale 4 člane SS predlaga predsednik SS, potrdi pa jih UO ZDHS.

(3) Mandat SS je najmanj 4 leta in se lahko ponovi.

(4) Strokovni svet se lahko odpokliče na predlog UO.

(5) Za delo SS je odgovoren predsednik Strokovnega sveta, ki odgovarja direktno UO, s tem pa tudi predsedniku ZDHS.

18. člen
Naloge strokovnega sveta ZDHS

(5) SS vsebinsko sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje za področje poučevanja diatonične harmonike.

(6) SS stalno skrbi za izobraževanje članov mentorjev in učiteljev diatonične harmonike.

(7) Strokovno sodeluje pri pripravi curriculuma za poučevanje diatonične harmonike.

(8)  SS pripravlja glasbena gradiva za izvedbo državnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko ter določi ocenjevalne kriterije.

(9) SS stalna skrbi za izdajanje in čim večjo dostopnost glasbenih gradiv.

(10) SS imenuje člane strokovnih komisij in žirij na tekmovanjih pod okriljem ZDHS.

(11) SS se mednarodno povezuje in strokovno sodelovanje z drugimi tujimi strokovnimi inštitucijami.

(12) SS vrši mednarodno izmenjavo in imenuje slovenske člane v mednarodnih žirijah in komisijah, ki delujejo pod okriljem ZDHS ali z njenim sodelovanjem.

(13) SS skrbi za glasbeno selekcijo, za razvoj izredno nadarjenih talentov.

(13) SS opravlja druge strokovna dela in naloge po sklepu UO ZDHS.

 

NAČIN DELOVANJA ZDHS

19. člen

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi zveze skrbi tajnik zveze, ki ga izvoli Skupščina za dobo 4-ih let. Za svoje delo je odgovoren predsedniku ZDHS in Nadzornemu svetu ZDHS.

 

Blagajnik zveze

Delo blagajnika je skrbeti za urejeno finančno stanje zveze. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko Zveza lahko zaposli oz. sodeluje z zunanjimi strokovnjaki v okviru zakonov.

Skupščina ZDHS pa lahko v času nastajanja in širitve ZDHS zaradi finančne in članske podhranjenosti pooblasti predsednika ZDHS, da prevzame hkrati tudi vodenje tajniških in blagajniških del. Za zakonito izvajanje računovodstva skladno s slovenskimi računovodskimi standardi pa sme predsednik ZDHS poiskati zunanji računovodski servis, ki opravlja računovodske storitve.

7. ZASTOPANJE ZDHS

20. člen

(1) Zakoniti zastopnik ZDHS je vsakokratni predsednik ZDHS, ki ga izvoli in potrdi Skupščina.

(2) Predsednik ZDHS zastopa ZDHS in v njenem imenu sklepa obligacijska razmerja in podpisuje vse listine, s katerimi ZDHS nastopa v razmerju do članic ter drugih fizičnih in pravnih oseb.

(3) V primeru odsotnosti predsednika lahko ZDHS zastopa tudi podpredsednik ali tajnik. V ta namen je na Upravni enoti potrebno overiti podpise predsednika, podpredsednika, tajnika.

 

8. PREMOŽENJE ZDHS, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR

21. člen

(1) Premoženje ZDHS sestavljajo nepremičnine in premičnine, materialne pravice, denarna in druga sredstva, ki jih ZDHS pridobi s članarino, z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti ZDHS in iz drugih virov.

(2) Če ZDHS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

(3) ZDHS krije stroške svojega delovanja:

 1. Od prihodkov iz proračuna Republike Slovenije oz. občin.
 2. S članarino članov.
 3. S prispevki članov.
 4. S prispevki sponzorjev in donatorjev.
 5. Opravljanje nepridobitne in pridobitne dejavnosti.
 6. Iz drugih virov.

(4) ZDHS se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakonodaja na področju:

18.130 Priprava za tisk in objavo

58.110 Izdajanje knjig

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljane na področju kulture in umetnosti

90.010 Umetniško uprizarjanje

91.011 Dejavnost knjižnic

91.012 Dejavnost arhivov

91.020 Dejavnost muzejev

Vse pridobitne dejavnosti opravlja ZDHS le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(5) Sredstva ZDHS obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz prejšnjega člena. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja ZDHS in njenih organov ter delovnih teles in sodelavcev.

(5.1.) Prihodki se razčlenjujejo na:

 1. Prihodke od nepridobitne dejavnosti.
 2. Prihodke od pridobitne dejavnosti.

(5.2.) ZDHS opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost. Če ni mogoče odhodkov iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti ločiti na drug način, se upošteva razmerje med:

 1. prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in
 2. prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti

v poslovnem letu. Sodila o tem sprejme Nadzorni svet ZDHS, potrdi pa jih Skupščina ZDHS.

(5.3.) Namen uporabe sredstev za delovanje ZDHS in njenih organov se določi z letnim finančnim načrtom.

(6.) Finančno in materialno poslovanje je javno. Vodi se po veljavnih zakonskih predpisih in Slovenskih računovodskih standardih po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Zanj odgovarja pooblaščeni računovodja.

(7.) Računovodja vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom, ki ureja finančno in materialno poslovanje, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi in veljavnimi finančnimi predpisi.

(8.) ZDHS posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki.

(9.) Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje ZDHS oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti ZDHS.

ZDHS za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju ZDHS. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja ZDHS. Letno poročilo sprejme Skupščina. Poročilo mora pred obravnavanjem na Skupščini pregledati Nadzorni svet, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem ZDHS in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje ZDHS oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti ZDHS.

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

22. člen

(1) Delo ZDHS in njenih organov je javno. Članice in širšo javnost ZDHS o svojem delu obvešča:

 1. Z izdajanjem harmonikarskega glasila – neposredno vse člane in širšo javnost (e-glasilo, e-stran)
 2. Z elektronskimi mediji in s spletno stranjo ZDHS.
 3. S tiskovnimi konferencami ter z objavami in intervjuji v sredstvih javnega obveščanja.
 4. Z neposrednim seznanjanjem članic z obvestili o delovanju vseh organov ZDHS.
 5. Z omogočanjem širši javnosti, ki pokaže interes, da sodeluje na sejah organov ZDHS.

 

(2) Za javnost dela je odgovoren predsednik ZDHS.

10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

23. člen

(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev Statuta lahko sprejme in posreduje vsaj  10 %  od vseh članic ZDHS ali posamezni organ ZDHS. 

(2) Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta, oziroma za sprejem novega Statuta, skladno z ZDru-1, sprejme Skupščina.

 

11. NAČIN PRENEHANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

 24. člen

(1) ZDHS lahko preneha po samem zakonu, oz. po sklepu Skupščine.

(2) V primeru prenehanja ZDHS se vse premoženje prenese na novo društveno organizacijo, ki bo prevzela njene naloge.

(3) Neporabljena proračunska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo proračunu.

Statut ZDHS, ki obsega 19 strani in je bil sprejet na Ustanovni skupščini, dne 05. 01. 2014, v Šentjurju pri Celju ter skladno z Zakonom o društvih od 06. 01. do 21. 01. 2014 in vložen v registracijo ZDHS na MNZ, Ljubljana.

Predsednik ZDHS:
Mitja Zupančič

Podpredsednik ZDHS:
Jernej Brilej

Overovitelj zapisnika ZDHS:
Robert Goter

Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2011-UPB2 in 21/18-ZNOrg), je skupščina zveze dne 23. 5. 2019 z ANEKSOM K STATUTU sprejela spremembe, ki pričnejo veljati z dnem sprejema, uporabljati pa se prične, ko pristojni organ potrdi, da je v skladu s temeljnim aktom društva, z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike Slovenije.

 
PREDSEDNIK ZDHS:
Klemen Rošer

PODPREDSEDNIK ZDHS:
Nejc Pačnik

OVEROVITELJ ZAPISNIKA ZDHS:
Franci Kolar 

 

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.